กระบี่ คลับ เนเจอร์ (Krabi  Club Nature)

 

          เว็บไซต์ของสมาคมจะแปลเป็นภาษาไทยเร็ว ๆ นี้

 


ข้อบังคับของ
กระบี่ คลับ เนเจอร์

ข้อที่ 1การก่อตั้งและชื่อ
สมาชิกของข้อบังคับนี้ ได้ก่อตั้งสมาคม ภายใต้กฎหมายปี 2444 โดยมีชื่อว่า “กระบี่ คลับ เนเจอร์”

ข้อง 2วัตถุประสงค์และพื้นที่ปฏิบัติการ
สมาคม กระบี่ คลับ เนเจอร์ มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส และ ปฏิบัติการทั่วประเทศไทย โดยมุ่งเน้นไปยังพื้นที่จังหวัดกระบี่
วัตถุประสงค์ของสมาคม กระบี่ คลับ เนเจอร์ เป็นการบริการของผู้ที่ต้องการกระทำสิ่งที่ยั่งยืน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้บุคคลที่มีแรงบันดาลใจ ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก ทั้งผู้ที่อยู่ในพื้นที่และชาวต่างชาติผู้มาเยี่ยมเยียน ไม่เพียงแต่ได้รับข้อมูลแต่ยังสามารถมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความรู้ให้ตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านต่อไปนี้

 • การรักษาสิ่งแวดล้อม
 • การคุ้มครองพืชพรรณและสัตว์ที่กำลังจะสูญพันธุ์
 • การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
 • การพิทักษ์ป่า
 • การบริหารจัดการทรัพยากรและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างมีเหตุผลและเป็นธรรม
 • การต่อสู้กับมลภาวะเป็นพิษและสิ่งรบกวน
 • การเสริมสร้างให้มีการค้นพบและเข้าถึงธรรมชาติ
 • การค้นคว้าและการริเริ่มเศรษฐกิจทางเลือกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เกษตรชีวภาพอย่างมีเหตุผล
 • โดยการเข้าไปนำเสนอในสถานศึกษา

         วัตถุประสงค์ของการริเริ่มในครั้งนี้  คือส่งเสริมการเข้าถึงด้วยความใส่ใจเป็นพิเศษต่อความมั่งคั่งของธรรมชาติ ในทุกรูปแบบ ทั้งที่มีชีวิตและที่เป็นแร่ธาตุ เพื่อปกป้องคุ้มครองความมั่งคั่งของธรรมชาติดังกล่าว  ผลที่ตามมา คือเพื่อให้แต่ละคน ตามระดับของตน สามารถมีส่วนร่วมและกระทำสิ่งที่เป็นรูปธรรมโดยทั่วไปหรือในธรรมชาติที่ต้องการความช่วยเหลือ
สมาชิกของ กระบี่ คลับ เนเจอร์ จะได้รับข้อมูลความเป็นจริงด้านสภาพแวดล้อม และ ตามแรงบันดาลใจ, อายุ, ความสามารถ, เวลาและข้อผูกพันของแต่ละคน เข้ามามีส่วนร่วมในพลวัตรการกระทำที่แท้จริงและเป็นประโยชน์ สมาชิกยังสามารถมีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อกระตุ้นความสนใจโดยใช้ข้อมูลจากความเห็นของสาธารณชนเกี่ยวกับการคุกคามสภาพแวดล้อม

ข้อที่ 3 – สำนักงานจดทะเบียน
สำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่เขตปกครอง ซาร์ต เมือง เลอ มอง (72000)
สามารถย้ายสำนักงานจดทะเบียนได้ โดยการตัดสินใจของคณะกรรมการ และ แจ้งให้ที่ประชุมใหญ่รับทราบ

ข้อที่ 4 – ระยะเวลาที่กำหนดของสมาคม
ไม่ได้กำหนดเวลาสำหรับสมาคม
1

ข้อ 5 – การรับเป็นสมาชิกและสมาชิกภาพ
เพื่อเข้ามาเป็นสมาชิกของสมาคม ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับฉบับนี้ ต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ และ ต้องชำระค่าสมาชิก ที่ประชุมใหญ่จะเป็นผู้กำหนดค่าสมาชิกในแต่ละปี และจะแตกต่างกันออกไปตามประเทศที่สมาชิกพำนักอยู่
ผู้เยาว์สามารถสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมได้ โดยต้องได้รับหนังสืออนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง ผู้เยาว์เป็นสมาชิกอย่างสมบูรณ์และมีสิทธิออกเสียง สมาคมนี้ต้องไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติ, ต้องให้มีการเคารพหลักการนี้ และ รับรองเสรีภาพด้านจิตสำนึกของสมาชิกแต่ละคน
ผู้ริเริ่มโครงการนี้ นาย มาร์ค เลเชร์ เป็นสมาชิกตลอดชีพของสมาคม หลังจากที่การประชุมใหญ่เพื่อก่อตั้งสิ้นสุดลง

ข้อที่ 6 – องค์ประกอบ
สมาคมประกอบด้วย

 • ผู้ก่อตั้งสมาคม ที่ชำระค่าสมาชิกอย่างครบถ้วน มีสิทธิลงคะแนนเสียงและได้รับเลือกตั้ง
 • สมาชิกประจำ ได้แก่ ผู้ที่ปฏิบัติตามข้อบังคับฉบับนี้ และชำระค่าสมาชิกซึ่งที่ประชุมใหญ่เป็นผู้กำหนดอย่างครบถ้วน มีสิทธิออกเสียงและได้รับเลือกตั้ง
 • สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งโดยลักษณะหรือกิจกรรม มีส่วนในการพัฒนาหรือส่งเสริมชื่อเสียงของสมาคม สมาชิกประเภทนี้ไม่ต้องชำระค่าสมาชิกรายปี และ สามารถให้คำปรึกษาได้ มีสิทธิลงคะแนนเสียงแต่ไม่สามารถรับเลือกตั้งได้
 • สมาชิกผู้ได้รับประโยชน์ ได้แก่บุคคลที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินการของสมาคม สมาชิกประเภทนี้ไม่ต้องชำระค่าสมาชิก และไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียง
 • สมาชิกอุปถัมภ์ ได้แก่ ผู้ที่ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินเป็นประจำหรือเป็นจำนวนมาก เพื่อการดำเนินการของสมาคมก้าวหน้าต่อไป

ข้อที่ 7 – การสิ้นสภาพสมาชิก
สมาชิกจะสิ้นสภาพในกรณีต่อไปนี้

 • การลาออก
 • การเสียชีวิต
 • ได้รับการลบชื่อ จากการตัดสินใจของคณะกรรมการ เนื่องจาก ไม่ชำระค่าสมาชิก หรือกระทำผิดหรือสาเหตุร้ายแรง คณะกรรมการจะเชิญสมาชิกดังกล่าวให้มาแสดงเหตุผลต่อหน้าคณะผู้บริหาร

ข้อที่ 8 – การประชุมใหญ่สามัญ
สมาชิกทุกคนของสมาคม ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกประเภทใด สามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญได้ การประชุมใหญ่สามัญจะจัดขึ้นทุกปี สมาชิกที่จะเข้าประชุมต้องชำระค่าสมาชิกเป็นที่เรียบร้อย ทั้งนี้รวมถึงผู้เยาว์ด้วย
ก่อนวันกำหนดให้มีการประชุมเป็นเวลาสิบห้าวัน สมาชิกของสมาคมจะได้รับหนังสือเชิญประชุมซึ่งจัดส่งให้โดยเลขานุการ โดยส่งทางไปรษณีย์, อีเมล, การติดประกาศในที่สาธารณะ, ผ่านทางหนังสือพิมพ์  ระเบียบวาระการประชุมจะแจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม
ประธาน โดยความช่วยเหลือของคณะผู้บริหาร จะดำเนินการประชุมใหญ่สามัญ และ แจ้งให้ทราบถึง สถานการณ์ด้านจริยธรรม  และ รายงานกิจกรรมของสมาคม
เหรัญญิกรายงานการจัดการและเสนองบดุลเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่รับรอง
2
หลังจากได้ปรึกษาหารือระเบียบวาระการประชุมทุกรายการแล้ว จะมีการลงคะแนนเสียงโดยการยกมือ สำหรับข้อเสนอต่าง ๆ ต่อที่ประชุมใหญ่ การลงคะแนนเสียงโดยวิธีลับจะใช้ต่อเมื่อมีสมาชิกอย่างน้อย 3 คนร้องขอ ในการประชุมใหญ่สามัญ จะมีการปรึกษาหารือเฉพาะเรื่องที่ระบุไว้ในระเบียบวาระการประชุมเท่านั้น
การดำเนินการ:  มติของที่ประชุมใหญ่มาจากเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมหรือมีตัวแทน การลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกคณะผู้บริหารแทนชุดเดิม จะทำโดยการลงคะแนนเสียงโดยลับ
มติของที่ประชุมผูกพันสมาชิกทุกคน แม้จะไม่ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานของสมาคม จะมีการบันทึกรายงานการประชุม โดยมีคณะผู้บริหารสองคนลงลายมือชื่อ

ข้อที่  13 – การประชุมใหญ่วิสามัญ
หากมีความจำเป็น ตามคำขอของคณะกรรมการหรือของสมาชิกหนึ่งในสี่ของสมาคม ประธานจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับหรือเลิกสมาคม
วิธีการเรียกประชุมกระทำเช่นเดียวกับการเรียกประชุมใหญ่สามัญ มติต้องได้รับเสียงสองในสามของสมาชิกที่เข้าประชุม

ข้อ 14 – การเลิก
ในการเลิกสมาคม ที่ประชุมใหญ่จะมีมติเรื่องการมอบทรัพย์สินให้กับสมาคมที่ดำเนินการตามแนวความคิดเดียวกัน และแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีซึ่งมีหน้าที่ชำระบัญชีของสมาคม

ข้อ 9 – คณะกรรมการ
คณะกรรมการเป็นผู้ดำเนินงานของสมาคม ประกอบด้วยกรรมการ 2 ถึง 8 คน โดยได้รับเลือกและอยู่ในตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี  ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างในคณะผู้บริหาร คณะกรรมการจะแต่งตั้งบุคคลแทนเป็นการชั่วคราว การทดแทนเป็นการถาวรจะดำเนินการในการประชุมใหญ่หลังจากนั้น  ผู้บริหารที่ได้รับเลือกมาแทนนี้ จะอยู่ในตำแหน่งตามวาระของผู้บริหารที่ตนมาแทน
หน้าที่ของคณะกรรมการมีดังต่อไปนี้

 • ทำตามมติของที่ประชุมใหญ่
 • จัดระบบและจัดกิจกรรมของสมาคมภายใต้ขอบเขตที่ระบุไว้ในข้อบังคับ

คณะกรรมการจะประชุมอย่างน้อยปีละสองครั้ง  โดยประธานเป็นผู้เรียกประชุม หรือ ตามคำขอของสมาชิกหนึ่งในสี่
ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง จึงจะประชุมคณะกรรมการได้ มติต้องได้รับเสียงส่วนใหญ่ของผู้ที่เข้าร่วมประชุม ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานจะเป็นผู้ตัดสิน
คณะกรรมการมีอำนาจในการดำเนินการบริหารของสมาคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

 • ทำสัญญาในการดำเนินการ
 • เป็นตัวแทนของสมาคมต่อศาลและเพื่อการนี้ มอบอำนาจให้ประธานหรือกรรมการให้มีสิทธิเต็มที่ในการทำหน้าที่ของตน

ประธานมีอำนาจตัดสินใจทำสัญญาแทนและในนามของคณะกรรมการ โดยต้องรายงานให้ทราบในการประชุมครั้งต่อไป อำนาจดังกล่าวสามารถมอบให้คณะผู้บริหารได้ เพื่อความสะดวกในการบริหารงานสมาคม เมื่องานของสมาคมขยายออกไป
การประชุมแต่ละครั้ง สามารถกระทำได้โดยการใช้เครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย เช่น สไคป์, เอ็มเอสเอ็น...(ผ่านทางอินเทอร์เน็ต เนื่องจากความห่างไกลกันของคณะกรรมการ
การทำหน้าที่ของคณะกรรมการสมาคม เป็นงานอาสาสมัครที่ไม่ได้รับค่าจ้าง รวมถึงคณะผู้บริหาร ค่าใช้จ่ายที่อาจมี จากการทำหน้าที่กรรมการจะได้รับคืนเมื่อแสดงหลักฐาน ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ จะลงไว้ในบัญชีและปรากฎอยู่ในงบดุล และค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะกระทำได้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้กำหนดตารางค่าใช้จ่ายและเงื่อนไขการชำระคืน  ค่าใช้จ่ายที่ไม่คืนถือเป็นเงินบริจาค                                                                                                 3

 ข้อที่ 10 การดำเนินการ
คณะกรรมการเลือกคณะผู้บริหารโดยวิธีออกเสียงลับ จากคณะกรรมการ คณะผู้บริหารประกอบด้วย
- ประธาน
- รองประธาน
- เลขานุการ (รองเลขานุการ)
- เหรัญญิก (รองเหรัญญิก)
- ที่ปรึกษาหนึ่งหรือหลายคน

การประชุมใหญ่เพื่อก่อตั้งสมาคมมีสมาชิกเพียงสองคน ซึ่งเป็นกรณีพิเศษ ประธานทำหน้าที่เหรัญญิกด้วย และรองประธานทำหน้าที่เลขานุการด้วย

ข้อที่ 11 การเงินของสมาคม
รายได้ของสมาคมประกอบด้วย
- เงินค่าสมาชิก
- การขายผลิตภัณฑ์หรือการบริการของสมาคม
- เงินช่วยเหลือจากทางการ ถ้ามี
- การรับมรดก
- ของขวัญและทรัพย์สินอื่นที่ไม่ผิดระเบียบ

ระเบียบภายใน
สมาชิกทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมของสมาคม ต้องเคารพจริยธรรม และกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในประเทศ และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ควบคุมดูแล   สมาคมไม่สามารถรับผิดชอบการออกนอกลู่นอกทางของสมาชิกได้ และ ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้กิจกรรมดำเนินไปด้วยดี เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมและการปฏิบัติตามข้อบังคับของทุกฝ่าย ระเบียบนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนต้องลงลายมือชื่อ เพื่อให้มีการปฎิบัติตามระเบียบดังกล่าว

ทำที่ เลอ มอง, วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

ลายมือชื่อของสมาชิกผู้ก่อตั้ง 2 ราย

ประธานและเหรัญญิก                                                    รองประธานและเลขานุการ
มาร์ค เลเชร์                                                   บรูโน เซแตร์                       
(Marc LEGER)                                                                (Bruno CETAIRE)